Previous Entry Share Next Entry
Bendrai savišvietai - 70 Dievo įsakymų - griežtų draudimų Islame!
ledas666
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA:1. Asocijuoti Dievą su bet kuo kitu.

2. Savižudybė.

3. Raganavimas.

4. Maldų praleidinėjimas.

5. Išmaldos nedavimas.

6. Pasninko nesilaikymas arba, apskritai, nepasninkavimas be jokios pateisinamos priežasties.

7. Piligrimystės neatlikimas, turint visas galimybes tai padaryti.

8. Tėvų neklausymas.

9. Santykių nutraukimas.

10. Paleistuvavimas, nesantuokiniai lytiniai santykiai.

11. Sodomija (pederastija).

12. Procentų ar palūkanų ėmimas bei mokėjimas.

13. Našlaičių turto švaistymas.

14. Teiginių apie Dievą klastojimas.

15. Bėgimas iš mūšio.

16. Kenkimas, apgaulė ar priespauda būnant viršininku.

17. Arogancija, pagyrūniškumas, tuštybė.

18. Neteisingas liudijimas.

19. Alkoholinių gėrimų gėrimas.

20. Lošimas.

21. Nekaltų moterų šmeižimas, liežuvavimas bei apkalbinėjimas.

22. Neteisėtas grobio (ar jo dalies) pasisavinimas.

23. Vagystė.

24. Neteisingas (melagingas) prisiekinėjimas.

26. Kitų žmonių laikymas priespaudoje.

27. Neteisėtų mokesčių rinkimas.

28. Eikvojimas, ar bet kokiu būdu stengimasis gauti to turto, kuris jums yra uždraustas.

29. Savižudybė.

30. Melavimas.

31. Valdymas pagal kitokius, negu šiuos įstatymus.

32. Kyšių davimas / ėmimas.

33. Moterims stengtis būti panašioms į vyrus, ir atvirkščiai.

34. Buvimas žmogumi, kuris pateisina neteisybę tarp savo moterų, kuris yra pilnas pavydo ir skatina neteisybę tarp dviejų žmonių.

35. Vedybos tik dėl to, jog vėliau ši moteris galėtų ištekėti už kito.

36. Savo išmatų nevalymas nuo kūno.

37. Vaidyba.

38. Stengimasis įgyti žinių tik dėl to, jog šiame pasaulyje turėtumėt naudos arba stengimasis nuslėpti savo turimas žinias.

39. Nesilaikymas duoto žodžio.

40. Priminimas žmonėms, koks geras tu esi.

41. Savo lemties neigimas / netikėjimas lemtimi.

"Jeigu Dievas turėtų nubausti dangaus bei žemės gyventojus, tuomet Jis juos ir nubaustų, ir viską Jis padarytų teisėtai bei teisingai. Jeigu Dievui reikėtų jų pasigailėti, tuomet Jo gailestis būtų didesnis, negu žmonių darbai. Jeigu žmogus turėtų tiek daug aukso, koks yra Uhud kalnas (sulig šio kalno dydžiu) ir jei jis išleistų visą tą auksą vardan Dievo, tai toks jo poelgis vis vien nebūtų Dievo priimtas tol, kol tas žmogus neįtikėtų tuo, jog viską, kas šiame pasaulyje vyksta gero ar blogo yra iš anksto nulemta. Ir jis turėtų suvokti, jog viskas kas jam atsitinka, nėra įmanoma išvengti, o kas jam nenutinka, tas ir neturi atsitikti. Ir kas iš Jūsų mirs tikėdamas kitaip negu čia yra parašyta, tas keliaus tiesiai į Pragarą."

42. Slapta klausytis kitų žmonių asmeninių pokalbių.

43. Skleisti melagingas istorijas, pasakojimus.

44. Prakeikti kitus.

45. Pažadų nesilaikymas.

46. Tikėjimas tuo, ką sako pranašautojai, žyniai ar astrologai.

47. Žmonai maištauti prieš savo vyrą.

48. Paveikslų su gyvūnais, turinčiais sielą, vaizdavimas ant drabužių, užuolaidų, uolų (t.y. statulų) darymas.

49. Mušti save, aimanuoti, klykti, plėšti nuo savęs drabužius, rautis nuo galvos plaukus ar kaip nors panašiai elgtis gedint mirusio žmogaus.

50. Skriausti kitus, ar neteisingai / nedorai elgtis kitų atžvilgiu.

51. Primesti savo valią ar išnaudoti silpnuosius, vergus, žmonas ar gyvūnus.

52. Kenkti kaimynams.

53. Kenkti tikintiesiems bei juos įžeidinėti.

54. Dėvėti per ilgus drabužius, t.y. tokius, kurie yra žemiau kulkšnų.

55. Kenkti Dievo tarnams.

56. Vyrams dėvėti šilką ir auksą.

57. Pabėgti būnant vergu.

58. Aukoti gyvulius.

59. Teigti, jog koks nors žmogus yra Jūsų tėvas, nors Jūs puikiai žinote, jog tai ne tiesa.

60. Pyktis ir rietis tik dėl vaidybos, bet nesistengiant išsiaiškinti tiesą.

61. Neleisti naudotis vandeniu.

62. Neteisingai atseikėti.

63. Galvoti, jog žmogus gali išvengti to, ką jam planuoja Dievas.

64. Valgyti pastipusio gyvulio mėsą, kraują ar kiaulieną.

65. Nesimelsti drauge su kitais tikinčiaisiais, bet individualiai, (t.y. vienam) be pateisinamos priežasties.

66. Nuolatos nedalyvauti Penktadienio maldoje ar kitose bendrose maldose be pateisinamos priežasties.

67. Kenkti kitiems manipuliuojant jų palikimu.

68. Apgaudinėti.

69. Šnipinėti tikinčiųjų tarpe ir atskleisti jų paslaptis.

70. Bet kurio iš Pranašo bendražygių ar kompanionų šmeižimas.

Pranašas yra pasakęs: "Nekeikite ir neužgauliokite mano bendražygių ir draugų, nes vėliau, kad ir kiek aukso duotumėt išmaldai ar išleistumėt Dievo vardan, tai ne per saują nesulygs su tuo, kiek gero jie yra padarę."Padarę šias nuodėmes nuoširdžiai gailėkitės! :)

Nuoširdi atgaila turi keturias sąlygas:
Gailestis dėl padarytos nuodėmės;
Tvirtas pasiryžimas daugiau nebenusidėti / nepakartoti tos nuodėmės;
Savo maldose prašyti Dievą pasigailėjimo, atleidimo;
Jeigu kokiam nors žmogui buvo pakenkta dėl padarytos nuodėmės, tuomet tam žmogui reikia atlyginti! :)

http://www.imanislam.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=125&lang=lt
Tags:

  • 1
Please, can you PM me and tell me number of much more thinks about this, I am truly fan of one’s webpage…gets solved properly asap.


Thank you for sharing the info. I found the details very helpful.


  • 1
?

Log in

No account? Create an account